نکاتي در مورد ترجمه رسمي و اخذ تاييدات مربوط به اسناد و مدارک

نکته ۱ : فرصت کافي براي ترجمه و تأييد اسناد و مدارک خود در نظر بگيريد (بين ۴ تا ۱۰ روز کاري با توجه به ايام تعطيل، حجم کار دارالترجمه مورد نظر، و ضرب‌الاجل تحويل ترجمه به مراجع مربوطه) تا مشمول هزينه فوريت نشويد و کار شما با دقت بيشتر انجام شود.

توجه ۱: اخذ  و صدور برخي گواهي‌ها مانند گواهي عدم سوء پيشينه به دو تا سه هفته زمان نياز دارد. اين مدت زمان را در برنامه زمان‌بندي خود لحاظ کنيد.

توجه  ۲: نظر به اين که اصل مدارک جهت اخذ تأييدات به قوه قضائيه (دادگستري) و وزارت امور خارجه ارسال مي‌گردد، مشتري نمي‌تواند اصل مدارک خود را تا قبل از تاريخ تحويل مندرج در رسيد، از دارالترجمه دريافت نمايد. بنابراين، اگر احتمال مي‌دهيد که در طول مدت ترجمه و اخذ تاييدات به اصل سند يا مدرک خود نياز پيدا مي کنيد حتماً موارد را با متصدي دارالترجمه هماهنگ کنيد.

 

نکته ۳: هجي (spelling) کليه اسامي خاص (اعم از نام افراد يا شرکت‌ها) را دقيق و خوانا  و طبق  گذرنامه يادداشت کنيد و يا يک برگ کپي از صفحه اول گذرنامه را به همراه اسناد و مدارک به متصدي دارالترجمه تحويل دهيد. اسامي شرکت‌ها نيز بايد با توجه به هجي به کار رفته در سايت شرکت،سربرگ يا کارت بازرگاني ارائه گردد.

توجه ۱: اگر گذرنامه نداريد يا در مورد هجي اسامي خاص مطمئن نيستيد از متصدي دارالترجمه بخواهيد که هجي اسامي طبق نظر مترجم رسمي اعمال گردد.

نکته ۴: نوع تأييديه‌هاي لازم را مشخص کنيد. برخي مراجع داخلي و سفارتخانه‌ها ترجمه‌اي که توسط مترجم رسمي قوه قضاييه انجام و توسط وي مهر و امضا شده باشد را به عنوان ترجمه رسمي مي‌پذيرند، اما اکثر آنها ارباب رجوع را موظف مي‌کنند که ترجمه را همراه با تأييد قوه قضائيه (دادگستري)  و وزارت امور خارجه تحويل نمايد. بنابراين، قبل از تحويل اسناد و مدارک خود به دارالترجمه، با مرجعي که قرار است ترجمه‌ها را دريافت کند تماس بگيريد و ببينيد چه نوع تأييدي را لازم دارد. به عبارت ديگر، آيا ترجمه با مهر و امضاي مترجم کفايت مي‌کند يا حتماً بايد به تأييد قوه قضائيه (دادگستري)  يا وزارت امور خارجه نيز برسد.

توجه: به طور کلي مدارکي که از زبان فارسي به زبان خارجي ترجمه مي‌شوند بايد ابتدا به تأييد قوه قضائيه (دادگستري) و سپس به تأييد وزارت امور خارجه برسند. در مورد مدارک خارجي روال کار برعکس است. به عبارت ديگر، مدرک خارجي بايد ابتدا توسط وزارت امورخارجه تأييد و پس از ترجمه رسمي بر روي سربرگ قوه قضاييه، به تأييد قوه قضائيه (دادگستري برسد. معمولاً دارالترجمه‌ها هزينه‌اي بابت تأييد مدارک توسط دادگستري از مشتري اخذ نمي‌کنند، اما تأييد هر مدرک توسط امور خارجه هزينه‌ جداگانه دارد که بايد توسط مشتري پرداخت شود.

نکته ۲: اصل کليه اسناد و مدارکي که قرار است ترجمه شوند را با خودبه همراه داشته باشيد.

توجه ۱: نوع اسناد و مدارکي که نياز به ترجمه رسمي دارند و تعداد نسخه‌هاي لازم را از مراجعي که قرار است ترجمه‌ها را به آنجا تحويل دهيد سؤال کنيد تا متحمل هزينه‌هاي اضافي نشويد.
توجه ۲: برخي اسناد و مدارک (اسناد يا مدارک ضميمه) براي تأييد نيازمند اسناد و مدارک ديگر هستند. به عنوان مثال، اگر بخواهيد فقط سند ازدواج را ترجمه کنيد، حتماً بايد شناسنامه يکي از زوجين را نيز به دفتر دارالترجمه ارائه دهيد. براي اطلاع از اسناد و مدارک ضميمه که جهت تأييد اسناد و مدارک ديگر لازمند با شماره تلفن‌هاي دارالترجمه رسمي اعتبار نوين تماس بگيريد.
توجه ۳: اخذ تأييدات برخي اسناد و مدارک توسط قوه قضائيه (دادگستري)  يا وزارت امور خارجه مستلزم آن است که قبلاً سند يا مدرک به تأييد مرجع صادر کننده يا ديگر مراجع رسيده باشد. براي کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص با شماره تلفن‌هاي دارالترجمه رسمي اعتبار نوين تماس بگيريد.
توجه ۴: مترجم رسمي موظف است تمام صفحات سند يا مدرک ارائه شده از سوي مشتري را به زبان مورد نظر ترجمه کند. بنابراين، هرگز تقاضاي حذف يا اضافه کلمه‌اي را هنگام ترجمه نکنيد.

توجه ۵ :اگر اشکالي در سند يا مدرک شما وجود دارد(از قبيل مشخصات صاحب سندو…) حتماً قبل از مراجعه به دارالترجمه اشکال مورد نظر را از طريق مراجعه به مرجع صادر کننده سند يا مدرک اصلاح کنيد. به عنوان مثال، اگر پسوند نام يا تعداد فرزندان در شناسنامه درست درج نگرديده، قبلاً به اداره ثبت احوال رجوع و اشکال مربوطه را رفع کنيد.

نکته ۴: نوع تأييديه‌هاي لازم را مشخص کنيد. برخي مراجع داخلي و سفارتخانه‌ها ترجمه‌اي که توسط مترجم رسمي قوه قضاييه انجام و توسط وي مهر و امضا شده باشد را به عنوان ترجمه رسمي مي‌پذيرند، اما اکثر آنها ارباب رجوع را موظف مي‌کنند که ترجمه را همراه با تأييد قوه قضائيه (دادگستري)  و وزارت امور خارجه تحويل نمايد. بنابراين، قبل از تحويل اسناد و مدارک خود به دارالترجمه، با مرجعي که قرار است ترجمه‌ها را دريافت کند تماس بگيريد و ببينيد چه نوع تأييدي را لازم دارد. به عبارت ديگر، آيا ترجمه با مهر و امضاي مترجم کفايت مي‌کند يا حتماً بايد به تأييد قوه قضائيه (دادگستري)  يا وزارت امور خارجه نيز برسد.

توجه: به طور کلي مدارکي که از زبان فارسي به زبان خارجي ترجمه مي‌شوند بايد ابتدا به تأييد قوه قضائيه (دادگستري) و سپس به تأييد وزارت امور خارجه برسند. در مورد مدارک خارجي روال کار برعکس است. به عبارت ديگر، مدرک خارجي بايد ابتدا توسط وزارت امورخارجه تأييد و پس از ترجمه رسمي بر روي سربرگ قوه قضاييه، به تأييد قوه قضائيه (دادگستري برسد. معمولاً دارالترجمه‌ها هزينه‌اي بابت تأييد مدارک توسط دادگستري از مشتري اخذ نمي‌کنند، اما تأييد هر مدرک توسط امور خارجه هزينه‌ جداگانه دارد که بايد توسط مشتري پرداخت شود.