« وزارتخانه ها »

نام وزارتخانه مشخصات
علوم تحقیقات و فناوری نشانی: شهرک قدس، میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی

تلفن:۸۲۲۳۱۰۰۰

وب سایت: www.msrt.ir

بهداشت و درمان وآموزش پزشکی نشانی: شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن: ۸۰-۸۸۳۶۳۵۶۰ – نمابر:۸۱۴۵۳۲۴۴

وب سایت: www.behdasht.gov.ir

امور خارجه نشانی: تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی

تلفن: ۶۱۱۵۱ – نمابر:۶۶۷۴۳۱۴۹

وب سایت: www.mfa.gov.ir

فرهنگ و ارشاد اسلامی نشانی: میدان بهارستان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تلفن: ۳۳۹۶۶۰۵۵ – نمابر:۳۳۹۶۶۰۵۷

وب سایت: www.farhang.gov.ir

وزارت اقتصاد و دارایی نشانی: ميدان امام خمينی ( ره )، انتهای خيابان باب همايون، خيابان صور اسرافيل ، وزارت امور اقتصادی و دارايی

تلفن: ۳۹۹۰۹

وب سایت: www.mefa.gov.ir

وزارت راه وترابری نشانی: ميدان آرژانتين، ابتدای بلوار آفريقا، وزارت راه وشهرسازی، ساختمان شهيد دادمان

تلفن: ۸۸۶۴۶۱۳۰-۴ و ۹-۸۸۸۷۸۰۳۱

وب سایت: www.mrud.ir